พิธีมอบที่ดิน และศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ เฉลิมพระเกียรติฯ จ.ระยอง

เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๐ สุนทร รัตนวราหะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานรับมอบที่ดินจำนวน ๑๒ไร่ ๒งาน ๘๙ ตารางวาของ บริษัท น้ำตาลตะวันออก จำกัด พร้อมกันนี้มูลนิธิเกียรติร่วมมิตรเพื่อการศึกษา ได้มอบศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ให้แก่โรงเรียนชุมชนบริษัทน้ำตาลตะวันออก ต.ตาสิทธิ์ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง จาก เกียรติ-จรรย์สมร วัธนเวคิน ประธานก่อตั้งบริษัทน้ำตาลตะวันออกและมูลนิธิร่วมมิตรเพื่อการศึกษา

 

1-0-dsc_0003

เกียรติ - จรรย์สมร ประธานก่อตั้ง บจ. น้ำตาลตะวันออก และมูลนิธิเกียรติร่วมมิตร เพื่อการศึกษา มอบที่ดิน 12 ไร่ - 2 งาน-89 ตร.ว โดยมี
สุนทร รัตนวราหะ รองผู้ว่าฯ ระยองเป็นผู้รับมอบ ท่ามกลาง โสภณ ชุ่มชูจันทร์ นายอำเภอปลวกแดง, ณัฐเศษ โพธิ์ศรีทอง ผอ.สนง.
เขตพื้นที่การศึกษาระยองเขต 1, สมชาย เลิศฤธิ์วิริยะกุล นายกเทศมนตรี ต. จอมพลเจ้าพระยา, พงศ์เทพ เทพกาญจนา,สมพิส สุวรรณรัตน
คณะกก.บริหาร บจ. น้ำตาลตะวันออก ร่วมเป็นสักขีพยาน

 

2-0-dsc_5989-n

เกียรติ - จรรย์สมร วัธนเวคิน,สุนทร รัตนวราหะ รองผู้ว่าฯ จ. ระยอง ร่วมกันกดปุ่มแพรคลุมป้าย ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ เฉลิมพระเกียรติ
๘0 พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕0 โดยมีข้าราชการ คณะกก.มูลนิธิฯ และแขกผู้มีเกียรติตลอดจนชาวบ้านร่วมเป็นสักขีพยาน

 

3-0-dsc_5944-n

เกีรยติ - จรรย์สมร วัธนเวคิน ประธานก่อตั้ง บจ.น้ำตาลตะวันออกและประธานมูลนิธิฯ, พนิดา เทพกาญจนา,สุธา อินทรชูโต,ฐิตินันท์ วัธนเวคิน,
กฤษฎา ธรรมวิริยารักษ์, สุรพล - ยุพเนตร - พรรณี วัธนเวคิน,พนิดา ตั้งกิจจารักษ์ และคณะกก.มูลนิธิฯ ร่วมกันมอบศูนย์พัฒนาการเรียนรู้
เฉลิมพระเกียรติ ๘0 พรรษา ๕ธันวาคม ๒๕๕0 โดยมี สุนทร รัตนวราหะ รองผู้ว่าฯ จ. ระยอง,โสภณ ชุ่มชูจันทร์ นายอำเภอปลวกแดง ร่วมรับมอบ

 

4-0-dsc_5950-n

ฐิตินันท์ วัธนเวคิน ประธานธุรกิจเงินฝาก ธ.เกียรตินาคิน และ สันติ รัตนภูผา ผจก.สาขาระยอง และตัวแทนพนักงานธนาคารมอบคอมพิเตอร์ให้
โรงเรียน โดย สุนทร รัตนวรราหะ รองผู้ว่าฯ ระยองเป็นผู้รับมอบ,โสภณ ชุ่มชูจันทร์ นายอำเภอปลวกแดง,ณัฐเศษ โพธิ์ศรีทอง ผอ. สนง.
เขตพื้นที่การศึกษาระยองเขต 1,มีชัย วงษ์พันธ์ ผอ.โรงเรียน,สมชาย เลิศฤทธิ์วิริยะกุล นายกเทศมนตรี ต. จอมพลเจ้าพระยา ร่วมในการรับมอบ

 

สืบเนื่องจาก เกียรติ-จรรย์สมร วัธนเวคิน ซึ่งมีปณิธานเสมอมาว่า "เมื่ออยู่ที่ไหนที่นั้นต้องเจริญ" จึงได้ร่วมกับ ยงศิลป์ เรืองศุข จัดสร้าง "โรงเรียนชุมชนบริษัทน้ำตาลตะวันออกฯ" บนที่ดินของบริษัท ตั้งแต่ปี ๒๕๐๒ โดยในชั้นต้นเปิดสอนระดับประถมศึกษา ปัจจุบัน เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๓

 

5-0-dsc_6074-n

มีชัย วงษ์พันธ์,ณัฐเศษ โพธิ์ศรีทอง,จรรย์สมร วัธนเวคิน และ พนิดา เทพกาญจนา ร่วมกันมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียน

 

6-0-dsc_6006

เกียรติ - จรรย์สมร วัธนเวคิน คณะกก.มูลนิธิฯ แขกผู้มีเกียรติ คณะข้าราชการ ครู นักเรียนโรงเรียนชุมชน บ.น้ำตาลตะวันออก
ถ่ายภาพร่วมกันหน้าศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ เฉลิมพระเกียรติฯ

 

7-0-dsc_5994

คณะข้าราชการท้องถิ่น แขกผู้มีเกียรติ และคณะกก.บจ. น้ำตาลและอ้อยตะวันออก