ขอเชิญร่วม พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ เทคโนโลยี สารสนเทศ และเครือข่ายศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติฯ

พิธีเฉลิมพระเกียรติ สมมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
และ
พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ เทคโนโลยี สารสนเทศ และ เครือข่ายศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ
ในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
โดย ๗ องค์กรสตรีทำดีเพื่อแม่
และ
พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ สโมสร นันทนาการ และการกีฬา เฉลิมพระเกียรติ
ในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
โดย มูลนิธิเกียรติร่วมมิตรเพื่อการศึกษา
ณ โรงเรียนท่าเกษมพิทยา อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
วันศุกร์ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึง วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น.

***********************************************