ขอเชิญเข้าร่วมประชุม '' การทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 29/09/54''

โครงการโรงไฟฟ้าในโรงงานน้ำตาล ของบริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด
และโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลของบริษัท อีเอส พลังงาน จำกัด
ตำบลห้วยโจด  อำเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแก้ว
- วันที่ 29 กันยายน 2554  เวลา  08.30-13.30  น. 
   ณ  หอประชุมเทศบาลท่าเกษม  ตำบลท่าเกษม  อำเภอเมือง   จังหวัดสระแก้ว
- วันที่   4 ตุลาคม  2554    เวลา 08.30-13.30  น. 
   ณ  วัดห้วยโจด   ตำบลห้วยโจด   
*(เนื้อหาของคำบรรยายเหมือนกัน สามารถเข้าร่วมวันใดวันหนึ่งได้ตามสะดวก)  
ดาวโหลดเอกสารประกอบ

หนังสือเชิญเข้าร่วมการประชุม  :  

ดาวโหลด

กำหนดการประชุม                 :

ดาวโหลด

แบบตอบรับเข้าร่วมการประชุม :

ดาวโหลด

เอกสารประกอบการประชุม     :

โครงการโรงไฟฟ้าในโรงงานน้ำตาล
ร่างรายงานผลการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ของบริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด

เอกสารประกอบการประชุม     :

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล
ร่างรายงานผลการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ของบริษัท อีเอส พลังงาน จำกัด
ติดต่อรับได้ที่ บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด/บริษัท อีเอส พลังงาน จำกัด   
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :       
บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด/บริษัท อีเอส พลังงาน จำกัด   
โทร :  037-261306   ต่อ  109  คุณ  กิตติ    บุญจำนงค์