การระบาดของหนอนกออ้อย ที่นครสวรรค์

การระบาดของหนอนกออ้อยที่นครสวรรค์

 1. สาเหตุของการระบาด
  • เกิดจากความแห้งแล้ง
  • ปลูกอ้อยพันธุ์เดียว
  • ระบาดในตออ้อย
 2. ชนิดของหนอนที่ทำลายในระยะอ้อยแตกกอ
  • หนอนกอลายจุดเล็ก (Chilo infuscatellus Snellen)
  • หนอนกอสีชมพู (Sesamia inferens Walker)
 3. แนวทางการป้องกันกำจัด
  • ไถทิ้งปลูกใหม่
  • ปล่อยแตนเบียนไข่ (Trichogramma sp.)
   แตนเบียนหนอน (Cotesia sp.)
  • ถ้ามีแหล่งน้ำก็ให้น้ำ
  • ปลูกอ้อยหลายๆ พันธุ์