การสุ่มตัวอย่างหนอนกออ้อย

การสำรวจ เป็นวิธีการที่สำคัญที่จะบอกให้ทราบ

 1. ลักษณะการทำลาย
 2. ประชากรของศัตรูพืช
 3. ประชากรของแมลงศัตรูธรรมชาติ

วิธีการสำรวจ ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง
การสุ่มตัวอย่างที่สำคัญมี 3 วิธีการ

 1. โดยวิธีการสุ่ม
 2. โดยวิธีการสุ่มแถวกำหนดต้น
 3. โดยวิธีการแบ่งพื้นที่

การกระจายของแมลงแบ่งออกได้เป็น 3 แบบ

 1. การกระจายแบบกลุ่ม
 2. การกระจายแบบสุ่ม
 3. การกระจายแบบมีระเบียบ
 4. หนอนกออ้อย มีการกระจายแบบกลุ่ม

วิธีการสุ่มตัวอย่างหนอนกออ้อย

ระยะอ้อยแตกกอ
 1. การสุ่มแบบสุ่มแถวกำหนดต้น
  สุ่มแถวเว้นแถว แถวและกอเท่าๆ กัน
  วิธีการ
  • อ้อยอายุ 1-1 1/2 เดือน จำนวน 100 ตัวอย่าง
  • อายุ 2-4 เดือน จำนวน 50 ตัวอย่าง
  • อ้อย 1 กอ นับหน่อทั้งหมดนับหน่อที่ถูกทำลาย
  • คำนวณหา % การทำลาย

 2. การสุ่มแบบสีเควนเซียล
  ไม่ได้กำหนดตัวอย่างที่แน่นอนลงไป ข้อดี - สามารถประหยัดเวลาได้ 70-80%

การสุ่มตัวอย่างด้วงหนวดยาว

 • การสุ่มตัวอย่าง - แบบเส้นทะแยงมุม, Sequential sampling
 • ระดับเศรษฐกิจ - 24% กอ

ตารางสุ่มแบบซีเควนเซียล

SAMP LOWER STOP VALUE UPPER STOP VALUE
1 - -
2 - 1
3 - 1
- - -
- - -
38 - 7
39 - 8

 

SAMP LOWER STOP VALUE UPPER STOP VALUE
50 0 9
51 0 9
52 0 9
53 0 10
54 1 10
55 1 10