พันธุ์อ้อยและการทำแปลงพันธุ์อ้อย

พันธุ์อ้อย กับ อ้อยพันธุ์ ต่างกันอย่างไร ?

พันธุ์อ้อย : หมายถึงพันธุ์ที่ผ่านการทดสอบ และรับรองพันธุ์จากหน่วยงานต่าง ๆ
อ้อยพันธุ์ : หมายถึงปลูกอ้อยเพื่อใช้ในการขยาย หรือเป็นพันธุ์ในฤดูกาลเพาะปลูกใหม่

พันธุ์อ้อย

พันธุ์อ้อยในปัจจุบันคาดว่ามีมากกว่า 200 สายพันธุ์ แต่ที่นิยมปลูกกันประมาณ 30 สายพันธุ์ มีแหล่งที่มา 2 แหล่งใหญ่ ๆ คือ

 • พันธุ์อ้อยต่างประเทศ
 • พันธุ์อ้อยในประเทศ

หน่วยงานที่ผลิตพันธุ์อ้อยในประเทศไทย

 • สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.)
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.)
 • กรมวิชาการ (กวก.)

การปรับปรุงพันธุ์อ้อย

ขั้นตอนการผสมและคัดเลือกพันธุ์

 1. รวมรวมพันธุ์ทั้งในและต่างประเทศ
 2. รวมพันธุ์อ้อยสำหรับใช้ผสมพันธุ์
 3. ปีที่ 1 ผสมพันธุ์และคัดเลือกช่วงที่ 1 ดูองค์ประกอบและผลผลิต
 4. ปีที่ 2-3 คัดเลือกช่วงที่ 2 วัดค่าบริกซ์และดูองค์ประกอบของผลผลิต
 5. ปีที่ 3-4 เปรียบเทียบสายพันธุ์เบี้องต้น วัดคุณภาพผลผลิตดูลักษณะทางการเกษตร
 6. ปีที่ 4-5 เปรียบเทียบสายพันธุ์มาตรฐาน วัดคุณภาพผลผลิต โรค แมลง ดิน น้ำ ปุ๋ย
 7. ปีที่ 5-6-7 เปรียบเทียบในไร่กสิกร วัดคุณภาพผลผลิต ลักษณะอื่น ๆ
 8. ปีที่ 8 ขยายปลูกในแปลงใหญ่ และส่งเสริมพันธุ์เด่นให้เกษตรกร

การทำแปลงพันธุ์อ้อย

ชาวไร่อ้อยมืออาชีพที่ดีต้องมี

การทำแปลงพันธุ์อ้อยเอง การคัดเลือกพันธุ์อ้อย การเลือกพื้นที่และทำแผนผังแปลง
การกำหนดเวลาปลูก การเตรียมดิน การปลูกและดูแลรักษา

ประโยชน์ของการทำแปลงพันธุ์อ้อย

ได้พันธุ์อ้อยที่บริสุทธิ์ตรงตามสายพันธุ์ ปราศจากเชื้อโรคและแมลง ได้ปริมาณพันธุ์อ้อยที่ต้องการ ราคาไม่แพง
ได้พันธุ์อ้อยตามเวลา เป็นการอนุรักษ์พันธุ์อ้อยที่ดีไว้ ได้ทำการทดสอบและคัดเลือกแล้ว

วิธีการจัดทำแปลงพันธุ์อ้อย

เลือกพันธุ์ที่เหมาะกับดิน อายุ 7 – 10 เดือน แหล่งที่เชื่อถือได้
ตรวจดูอ้อยให้ทั่วแปลง ผู้ซื้อต้องควบคุมให้เข้มงวด

ควรปลูกพันธุ์อ้อยที่มีอายุการเก็บเกี่ยวต่างกัน

พันธุ์เบา 9 – 10 เดือน พันธุ์กลาง 10 – 12 เดือน พันธุ์หนัก 12 เดือนขึ้นไป

การเลือกพื้นที่และทำแผนผังแปลง

พื้นที่สม่ำเสมอ ดินมีความสมบูรณ์ ระบายน้ำดี
ใกล้แหล่งน้ำ ไม่มีโรคแมลง

การจัดทำแผนผังแปลงพันธุ์อ้อย

เวลา แปลงที่ 1 แปลงที่ 2 แปลงที่ 3
ปี 1 เตรียมดิน บำรุงอ้อยตอ 1 บำรุงดิน
ปลูกอ้อย ตัดอ้อยตอเข้าหีบ
ตัดพันธุ์ไปปลูก
ปี 2 บำรุงอ้อยตอ 1 บำรุงดิน เตรียมดิน
ปลูกอ้อย
ตัดพันธุ์ไปปลูก
ปี 3 บำรุงดิน เตรียมดิน บำรุงอ้อยตอ 1
ปลูกอ้อย ตัดอ้อยตอเข้าหีบ
ตัดพันธุ์ไปปลูก

การกำหนดเวลาปลูกพันธุ์อ้อย

 • อายุของพันธุ์อ้อยที่เหมาะสม ควรมีอายุประมาณ 7 – 10 เดือน
 • ปลูกพันธุ์ ก.พ. – เม.ย. อ้อยข้ามแล้ง ปลูก พ.ย. – ธ.ค.
 • ปลูกพันธุ์ มิ.ย. – ส.ค. อ้อยต้นฝน ปลูก มี.ค. – พ.ค.
 • พันธุ์อ้อยเป็นเรื่องสำคัญ : เพราะฉะนั้นเราจะต้องเตรียมแปลงพันธุ์

พันธุ์อ้อยที่เหมาะสมในภาคตะวันออก (จังหวัดสระแก้ว)

พันธุ์อ้อย LK 92 -11 K 84 - 200 K 90 - 77 K 88 - 92 K 86 - 161
ลักษณะทางการเกษตร ดินร่วน ดินร่วนปนทราย ดินร่วน ดินร่วนเหนียว
ดินร่วน ดินร่วนทราย
ดินร่วนปนเหนียว
ดินร่วนทราย
อายุ 10 – 12 เดือน อายุ 11 – 12 เดือน
อายุ 11 – 12 เดือน
อายุ 12 เดือน
อายุ 12 – 13 เดือน
แตกกอดี ทนแล้งดี
ทนแล้งดี
ทนแล้งปานกลาง
ทนแล้งดีมาก
12 – 14 ซีซีเอส. มากกว่า 12 ซีซีเอส.
12 - 15 ซีซีเอส.
11- 12 ซีซีเอส.
มากกว่า 12 ซีซีเอส.
15 – 20 ตัน/ไร่ 11 – 13 ตัน/ไร่
17 – 20 ตัน/ไร่
15 – 20 ตัน/ไร่
มากกว่า 14 ตัน/ไร่

ไว้ตอดีมาก ไว้ตอดีมาก ไว้ตอดี ไว้ตอดีมาก
ทนต่อสารอาทรซีน

 

พันธุ์อ้อย อู่ทอง 1 อู่ทอง 3 มาร์กอส 023 L LK 92-17
ลักษณะทางการเกษตร ดินร่วน ดินร่วนปนทราย ดินร่วนทราย ดินร่วน ดินร่วนปนทราย ดินร่วนปนทราย
ทนแล้งปานกลาง ทนแล้งดี
อายุ 11 – 12 เดือน อายุ 10 – 12 เดือน อายุ 11 – 12 เดือน
โตเร็ว
อายุ 10 – 12 เดือน อายุ 10 – 12 เดือน
10 – 11 ซีซีเอส. 12 – 14 ซีซีเอส. 10 – 12 ซีซีเอส. 12 – 13 ซีซีเอส. 11 – 13 ซีซีเอส.
12 - 15 ตัน/ไร่ 14 - 16 ตัน/ไร่ 12 - 14 ตัน/ไร่ 12 - 15 ตัน/ไร่ 15 - 18 ตัน/ไร่
ไว้ตอดีมาก
อ่อนแอต่อโรคกอตะไคร้
ไม่หักล้ม
อ่อนแอต่อโรค
เหี่ยวเน่าแดง
ใบขีด
ยอดเน่า
ไว้ตอปานกลาง
อ่อนแอต่อโรคแส้ดำ
หักล้มง่าย
ไว้ตอปานกลาง ไว้ตอดี
หักล้มปานกลาง