พันธุ์และพฤษศาสตร์อ้อย

ผลผลิตอ้อยและน้ำตาลไทย

2545/46 2546/47
ผลผลิตอ้อย(ล้านตัน) 74.07 64.42
อ้อยไฟไหม้ (%) 60.02 44.20
CCS 11.16 12.07
น้ำตาล(กก./ตันอ้อย) 98.57 108.09

ลักษณะที่ใช้ในการจำแนกพันธุ์อ้อย

 1. อายุของอ้อย
 2. สีของลำต้น
 3. รอยแตกของลำและร่องตา
 4. ข้อและปล้อง
 5. ตา
 6. ลักษณะใบ
 7. ลักษณะอื่นๆ เช่น พ่อแม่พันธุ์ การเจริญเติบโต

ประเภทของพันธุ์อ้อย มี 3 ประเภท

 1. พันธุ์เบา
 2. พันธุ์กลาง
 3. พันธุ์หนัก

พันธุ์อ้อยที่นิยมปลูกในประเทศไทย

 • เค 84-200 40-50 %
 • อู่ทอง 1 7-10 %
 • อู่ทอง 3 6-9 %

พฤกษศาสตร์ของอ้อย

โครงสร้างของอ้อยแบ่งได้ 4 ส่วน

ลำต้น (stem)

 • ตอหรือเหง้า
 • ข้อ (node)
  • รอยกาบใบ(leaf scar)
  • ข้อปล้อง (joint)
  • รูปร่างปล้อง
   • ทรงกระบอก : เอฟ 140 , คิว 83
   • มัดข้าวต้ม : พินคาร์, เค 84-200
   • กลางคอด : เค 76-4, เค 92-80
   • โคนใหญ่ (กรวยคว่ำ) : พง
   • ปลายใหญ่(กรวยหงาย) : คิว 83

บริเวณข้อ

 • วงไข (wax ring)
 • บริเวณเกิดราก (root band)
 • ปุ่มราก (root primodia)
 • วงเจริญ (growth ring)
 • ตา (bud) :กลม รี ยอดแหลม เหลี่ยม
 • ร่องตา (bud furrow)

บริเวณปล้อง

 • รอยแตกตื้น (corky หรือ ivory marking)
 • เค 84-200
 • รอยแตกลึก (growth crack) :- พินดาร์
 • รอยตกสะเก็ด (corky patch)

ราก

 • ระบบรากฝอย (fibrous root system)
 • รากชุกแรก (primary root)
 • รากชุดที่สอง (secondary root)

รากอ้อยมี 3 ชนิด

 • รากชนิดเเรก (superficial roots)
 • รากชนิดที่สอง (buttress roots)
 • รากชนิดที่สาม (deep roots)

ใบ

 • แผ่นใบ (leaf base)
 • กาบใบ (leaf sheath)
  • กลุ่มขน (hair group)
  • คอใบ (dewlap)
  • หูใบ (auricle)
  • ลิ้นใบ (ligule)

ดอก

 • ช่อดอก (arrow หรือ tassel)
 • แกนกลาง (rachis)
 • ก้านแขนง (branch)
 • ดอก (spiklet)
  • ดอกมีก้าน (pedicelled spiklet)
  • ดอกไม่มีก้าน (sessille spiklet)
   • ดอกย่อย (floret)
   • อับเกสร (anther)

ระยะการเจริญเติบโตและความต้องการปัจจัยต่างๆ

 • ระยะงอก (Germination phase) 2-3 เดือน
 • ระยะแตกกอ (Tillering phase) 2-4 เดือน
 • ระยะย่างปล้อง (Elongation phase) 3-4 เดือน
 • ระยะสุกแก่ (Matuarity and ripening phase)