การจัดการพันธุ์อ้อย

ตารางแสดงเปรียบเทียบพันธุ์อ้อยส่งเสริม

ลำดับ

พันธุ์้อ้อย

ดินที่เหมาะสม

ลักษณะเด่นประจำพันธุ์

จำนวนลำต่อกอ (เฉลี่ย)

อายุเก็บเกี่ยว (เดือน)

น้ำหนักต่อไร่ (ตัน)

ค่า ซี.ซี.เอส.

การไว้ตอ

1

LK 92-11

ดินร่วนเหนียว
ดินร่วนทราย
เจริญเติบโตปานกลาง ทรงกอแคบ แตกกอมาก ไม่ออกดอก

7

12

พันธุ์หนัก

17

12-14

ดี

2

Kps 94-13

 

ดินร่วนทราย

เจริญเติบโตเร็วมาก ลำค่อนข้างใหญ่  ออกดอกเล็กน้อยในช่วงต้นหีบ

6

10

พันธุ์เบา

16

12-14

ค่อนข้างดี

3

K 95-84

 

ดินร่วน
ดินร่วนทราย

เจริญเติบโตปานกลาง แตกกอปานกลาง  ลำค่อนข้างใหญ่ ไม่ออกดอก

4

11

พันธุ์กลาง

17

 

11-13

 

ดี

 

4

K 95-156

 

ดินร่วน
ดินร่วนทราย

เจริญเติบโตปานเร็ว แตกกอปานกลาง  ลำค่อนข้างใหญ่ ไม่ออกดอก

6

11

พันธุ์กลาง

17

10-12

ดี

5

K 95-282

 

ดินร่วน
ดินร่วนทราย

เจริญเติบโตปานเร็ว แตกกอปานกลาง  ลำค่อนข้างใหญ่ ไม่ออกดอก

5

11

พันธุ์กลาง

17

12-14

ดี

6

K 93-219

 

ดินร่วน
ดินร่วนเหนียว

เจริญเติบโตเร็ว ออกดอกเล็กน้อย  ลำปานกลาง แตกกอดี

6

10

พันธุ์เบา

17

12-14

ดี

ตารางการเปรียบเทียบเป้าหมายกาีรขยายพันธุ์อ้อยใหม่เพิ่อเตรียมส่งเสริมชาวไร่

ลำดับ พันธุ์อ้อย พันธุ์อ้อย ปี 2547/48 เป้าหมายในการปลูกเพิ่มปริมาณพันธุ์อ้อยส่งเสริม
ปี 2548/49 ปี 2549/50 ปี 2550/51
จำนวนไีร่ จำนวนตัน จำนวนไร่ จำนวนตัน จำนวนไร่ จำนวนตัน จำนวนไร่ จำนวนตัน
1 LK 92-11 1,341.68 12,075.12 50 500 300 3,000 300 3,000
2 Kps 94-13
86.10 774.90 - - 100 1,000 100 1,000
3 K 95-84 - - 100 1,000 500 5,000 1,000 10,000
4 K 95-156 92.82 835.38 - - 300 3,000 500 5,000
5 K 95-282 217.04 1,953.36 - - 300 3,000 500 5,000
6 K 93-219 - - 50 500 200 2,000 200 2,000
รวม 1,737.64 15,638.76 200 2,000 1,700 17,000 2,600 26,000

แนวทางการเตรียมพันธุ์อ้อยเพื่อทดแทนการนำเข้าจากภายนอก

  1. ส่งเสริมและให้ความรู้กับชาวไร่เกี่ยวกับข้อดีของพันธุ์ใหม่แต่ละพันธุ์เพืิ่อให้ชาวไร่มีความเข้่าใจในการเปลี่ยนพันธุ์อ้อยมากขึ้น
  2. การปลูกขยายพันธุ์อ้อยโดยไร่บริษัทฯเพื่อขยายพันธุ์อ้อยพันธุ์ดีให้กับชาวไร่
  3. ให้ชาวไร่บางส่วนช่วยในการปลูกขยายพันธุ์เพื่อความรวดเร็วในการขยายปริมาณพันธุ์อ้อย
  4. ทำการปลูกทดสอบพันธุ์อ้อยเพื่อช่วยให้ได้ข้อมูลเพิ่มเติมใรการพัฒนาพันธุ์อ้อย
  5. วางแผนการปลูกพันธุ์อ้อยให้มีอายุเหมาะสมกับการใช้พันธุ์อ้อยในช่วงที่มีการขาดแคลนของพันธุ์อ้อย