บทบาทของแมลงศัตรูธรรมชาติในไร่อ้อย

บทบาทของแมลงศัตรูธรรมชาติในไร่อ้อย (Role of Natural Enemies in Sugarcane Field)

แมลงศัตรูธรรมชาติสำคัญ

 1. แตนเบียน
  1. แตนเบียนไข่ (Trichogramma spp.)
   ทำลายไข่ผีเสื้อเจาะลำต้นอ้อยมากกว่า Trichogramma spp. 26.74% และมีการทำลายร่วมกัน 25.70%

   การใช้แตนเบียนไข่ที่มีประสิทธิภาพ

   • สำรวจในไร่อ้อย ถ้าพบไข่ให้ปล่อยแตนเบียนไข่ จะมีประสิทธิภาพมากที่สุด
   • อัตราการปล่อยอย่างต่ำ 12,000 ตัว/ไร่
   • อัตราส่วนตัวผู้ : ตัวเมียต้องเหมาะสม (ตัวเมียมากกว่าตัวผู้)
   หลังจากปล่อยแตนเบียนไข่ไปแล้ว เปอร์เซ็นต์แตนเบียนไข่ในธรรมชาติ เพิ่มขึ้นจาก 9.29% เป็น 34.86% (2543) ปี 2544 = 0% เป็น 50%

  2. แตนเบียนหนอน (Cotesia sp.)

   เปรียบเทียบการทำลายของแตนเบียนหนอน

   ก่อนปล่อย มีแตนเบียนทำลาย 21.11%
   หลังปล่อย มีแตนเบียนทำลาย 38.49%

   เพิ่มขึ้น 17.38%

   การใช้แตนเบียนหนอนที่มีประสิทธิภาพ

   • สำรวจพบหนอนในวัย 2 - 4 ให้ผลดีที่สุด
   • ต้องปล่อยทุกอาทิตย์
   • อัตราส่วนตัวผู้ : ตัวเมียต้องเหมาะสม (ตัวเมียมากกว่าตัวผู้)

  3. แตนเบียนดักแด้(ยังไม่ทราบชื่อ)

   แตนเบียนไข่มวนอ้อย (Encyrtidae)
   ไส้เดือนฝอย ศัตรูธรรมชาติของหนอนกอลายจุดเล็กที่ จ.นครสวรรค์
   แตนเบียนไข่ตั๊กแตน (Scelio facialis) เป็น parasite ของไข่ตั๊กแตน
   หมาร่าเบียนตัวอ่อนตั๊กแตน (Sphex viduatus Christ.) เป็น parasite ของตัวอ่อนตั๊กแตน

 2. ตัวห้ำ ที่พบในไร่อ้อย
  1. มด

   มดในไร่อ้อยมีประมาณ 8 ชนิด กินไข่เป็นกลุ่มๆ ละ 4-5 ตัว กินไข่หนอนภายใน 2-3 นาที

  2. มวน

   มวนพิฆาต (Eocanthecona furcellata Wolff)
   กินไข่เป็นกลุ่มเช่นเดียวกับมด มวนพิฆาต 1 ตัว กินหนอนได้ 7 ตัว/วัน

   มวนเพชฌฆาต (Sycanus collaris Fabricius)
   มวนเพชฌฆาต 1 ตัว กินหนอนได้ 5.6 ตัว/วัน

  3. แมลงหางหนีบ ในไร่อ้อยพบ 2 ชนิด
   • ชนิดสีน้ำตาลเข้ม
    ชอบกินหนอนมากกว่ากินไข่ กินหนอนได้ 0.21 ตัว/วัน
   • ชนิดสีน้ำตาล (Proreus simulans stallen)
    ชอบกินไข่มากกว่ากินหนอน กินหนอนได้ 0.06 ตัว/วัน

   ศัตรูธรรมชาติ คือ แมลงหางดีด

   การใช้เชื้อแบคทีเรีย (AIZAWAI)

   • พ่นด้วยเครื่องแรงดันน้ำสูง
   • ได้ผลดีในหนอนวัย 1 - 2
   • ถ้าใช้กับหนอนวัย 4 - 5 จะได้ผล 40%

 3. เชื้อแบคทีเรีย

  ไส้เดือนฝอย ได้ผลในห้องปฏิบัติการในสภาพไร่ใช้ไม่ได้

  วิธีการเลี้ยงขยายพันธุ์แตนเบียนไข่

  • ปล่อย 20,000 ตัว/ไร่/5 จุด
  • เลี้ยงต้องใช้ผีเสื้อข้าวสาร
  • อัตราส่วน : ประมาณ 1:3

  วิธีการเลี้ยงขยายพันธุ์แตนเบียนหนอน

  • ใช้ปล่อย 100-500 ตัว/ไร่ ทุกอาทิตย์
  • เลี้ยงต้องใช้หนอน

  ตารางการระบาดของหนอนเจาะลำต้นอ้อยปี 2544

  จังหวัด
  %การระบาด(ของพื้นที่) %การทำลาย
  บุรีรัมย์
  1.5 3.5
  นครราชสีมา
  2.3 5-10
  ลำปาง
  3.0
  15
  สุพรรณบุรี 0.5 2-7

ผลการดำเนินงาน

พื้นที่การระบาดลดลง แตนเบียนไข่และแตนเบียนหนอนเพิ่มขึ้น