องค์ประกอบของดิน

สภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการผลิตอ้อย

อ้อย : ความหนาแน่นของอ้อย

ดิน ความอุดมสมบูรณ์ของดิน

องค์ประกอบของดิน

 • ดินเหนียว
 • ดินตะกอน
 • ดินทราย

โครงสร้างของดิน

 • ชุดดิน
 • รูพรุน
 • ก้อน
 • การซาบซึมน้ำ

ความชื้นในดิน

 • Hygroscopic H20
 • Capillary H20
 • Gravitational H20

จุลินทรีย์ดิน

โรคอ้อยที่สำคัญ ใบขาว เหี่ยว, เหี่ยวเน่าแดง แส้ดำ
แมลงที่สำคัญ หนอนเจาะลำต้นและยอด

หนอนด้วงใต้ดิน ปลวก
ภูมิอากาศ แสง
อุณหภูมิ
ความชื้นสัมพัทธ์
ฝน
ก๊าซ
การจัดการ ปรับปรุงดิน
พันธุ์เหมาะสมกับท้องถิ่น
เตรียมดินดี
เตรียมพันธุ์ดี
ปลอดวัชพืช
ปลอดโรค แมลง
ปลูกอ้อยงอก 100%
เก็บเกี่ยวอ้อยสด - ส่งโรงงานภายใน 48 ชั่วโมง
หลังตัดเสร็จบำรุงตอทันที
ใส่ปุ๋ยอย่างเพียงพอ - ตรงตามความต้องการ
สภาพพื้นที่ สูง ๆ ต่ำ ๆ
ราบเรียบ ลุ่ม ดอน

การปรับปรุงดิน ให้เหมาะสมกับการปลูกอ้อย

ขจัดสิ่งกีดขวาง ตอไม้ (เผา)

ตอไม้ (ขุด) จอมปลวก (ทำลาย)
ปรับความเป็นกรดด่าง(pH) ปูนขาว

ปูนมาล โดโลไมท์

ปรับดินให้ราบเรียบ

ป้องกันการชะล้าง ไถ, ปลูกขวางความลาดเท
ปลูกหญ้าแฝก
รักษาความอุดมสมบูรณ์ ใส่ถูกวิธี
ชนิดปุ๋ยและอัตราที่เหมาะสม
เพิ่มอินทรียวัตถุ

ปุ๋ยพืชสด

 • พืชตระกูลหญ้า
  • รูซี่คองโก
  • สตาร์
 • พืชตระกูลถั่ว
  • ถั่วพร้า
  • โสน
  • มะแฮะ
  • ปอเทือง
  • ไมยราบไร้หนาม

  ระบบบริหารจัดการไร่อ้อย

  ปัจจัยการผลิต คน
  ที่ดิน

  เงิน
  พันธุ์อ้อย
  ปุ๋ย
  สารเคมีควบคุมและกำจัดศัตรูอ้อย
  เครื่องมือเครื่องจักร
  ขบวนการบริหารจัดการ การปรับปรุงดิน
  เตรียมดินดี
  พันธุ์อ้อยเหมาะสม
  ปลูกอ้อยข้ามแล้งปราศจาก
  วัชพืช
  ปราศจากโรคแมลง
  ปลูกอ้อยงอก 100% มีจำนวน ลำ/ไร่ มากกว่า 10,000 ลำ
  ธาตุอาหารสมดุลและใส่ตรงความต้องการ
  ความชื้นพอเพียง
  เก็บเกี่ยวอ้อยสดและส่งถึงโรงงานภายใน 72 ชั่วโมง
  ผลผลิต ปริมาณฝน 800 มม./ปี ผลผลิต 12.8 ตัน/ไร่
  ปริมาณฝน 900 มม./ปี ผลผลิต 13.8 ตัน/ไร่
  ปริมาณฝน 1,000 มม./ปี ผลผลิต 16.0 ตัน/ไร่
  ปริมาณฝน 1,100 มม./ปี ผลผลิต 17.6 ตัน/ไร่

  ปริมาณฝน 1,200 มม./ปี ผลผลิต 20 ตัน/ไร่
  ผลลัพธ์ ไว้ตอได้ 3-5 ปี