ระบบสำนักงานอัจฉริยะ

เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นจากประสบการณ์ของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นศูนย์รวมข้อมูล รายงาน สถิติ โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย (IT) ใช้เป็นข้อมูลเชิงวิเคราะห์สำหรับผู้บริหาร ประกอบการตัดสินใจ และวางแผนยุทธศาสตร์ได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ทันเวลา และลดความสูญเปล่า ปัจจุบันบริษัทฯอยู่ในระหว่างการจดลิขสิทธิ์