การพัฒนาโรงงาน

ในปี พ.ศ. 2502 โรงงานสั่งซื้อเครื่องจักรจากประเทศไต้หวัน ซึ่งมีกำลังการผลิต 500 ตันอ้อย/วัน โดยใช้กำมะถันในระบบการผลิตน้ำตาลทรายขาว ที่จังหวัดระยอง ต่อมาได้ย้ายโรงงานมาตั้งที่จังหวัดสระแก้ว โดยได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีและการผลิตให้ทันสมัย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น มาอย่างต่อเนื่อง เช่น การผลิตน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ (refined sugar)โดยไม่ใช้สารเคมีในการฟอกสี  ซึ่งเป็นโรงงานที่ผลิตน้ำตาลทรายในระดับต้นๆของประเทศ ที่ริเริ่มการนำระบบอัตโนมัติ (Distributed Control System : DCS) มาใช้ในการควบคุม ซึ่งดังจะเห็นได้จากประสิทธิภาพการผลิตที่อยู่ในอันดับต้น ๆ ของประเทศ และในปีนี้ได้ลงทุนเพิ่มอีกประมาณ 600 ล้านบาท เป็นการเพิ่มกำลังการผลิตจาก 18,000 ตันอ้อย/วัน เป็น 21,000-21,500 ตันอ้อย/วัน โดยเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การใช้พลังงาน รวมถึงการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม(ZERO WASTE) ซึ่งเป็นโรงงานน้ำตาลในประเทศ เพียงไม่กี่แห่งที่ช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม  ตามนี้

 

pic_chart

 

นอกจากนี้  บริษัทฯได้มีการวิเคราะห์การทำงานของเครื่องจักรต่างๆ เพื่อลดการใช้พลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพเทคโนโลยีการผลิต  ทำให้ได้รับการคัดเลือกผ่านการประเมินจากสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ได้รับรางวัลโรงงานน้ำตาลดีเด่น ประจำปี 2551